[Icelandic] snípur esperanto: klitor/o engl. french span. portu. clitóris ( /klít'-rís/ Clitóris ) ital. clitoride ((Anat)) nl. kittelaar, klitje dt. Klitoris, Kitzler Basque emaxakil Hebrew dagdagan Swedish klita clitoris Chinese(T) ³±®Ö,³±¸¦ Chinese(S) yindi Persian cucule Maori kou o t tara, tikou Latin  The old Latin name was tentigo , from its power of entering into erection, and columella , the little pillar, from its shape Gikuyu kibooco, rung'uthu Middle Age Danish/Norwegian: kilderfip, fip Indonesia, Malay : kelentit, biji kelentit Arabic بظر لجيم بظر Iraqi sahakija Japanese inkaku Russian clitoris Slovene scegetavceka Hungarian csikló Farsi chuchule, cucule Uzbek tilak Turkish fercin dili, klitoris, býzýr, dýlak. Bulgarian clitoris êëèòîð; Polish clitoris ³echtaczka Bengali bhagnankur Croatian clitoris klitoris japanese kuritorisu, kurichan, inkaku clitoris (col) mame clitoris (sl) kannonsama vietnamese clitoris danh tØ(noun) (giäi phÅu) âm vÆt Clitoris n. Xem nhÜ Y Khoa - âm vÆt (danh tØ) m¶t b¶ phÆn cûa phái n» giÓng nhÜ dÜÖng vÆt, nó có chÙa mô cÜÖng (xem corpus cavernosum) nhÜng nó không thông v§i niŒu Çåo. GiÓng nhÜ dÜÖng vÆt, nó trª nên cÜÖng cÙng khi có kích thích tình døc, và nó rÃt nhåy cäm.
clitoressa.net


Clitoris 'o' ressa, Christina Goestl
Clitoris 'o' ressa


Clitoris Design, Christina Goestl, 1998
Clitoris Design 1998-2000


Clitonics, Christina Goestl, 2008
Clitonics 2008-2017Christina Goestl
c [at] clitoressa.net
cccggg.net